Which is the correct output of the following program. #include <iostream> #include <string> using namespace std; class ObjectCount{ private: static int objCount; public: ObjectCount() { objCount++; } static void print(const string& msg = "") { if(msg.size() != 0) cout << msg << ": "; cout << "objCount = " << objCount << endl;   } ~ObjectCount() { objCount–; } }; int ObjectCount::objCount = 0; ObjectCount f(ObjectCount oc) { return oc; } int main(){ ObjectCount o1; ObjectCount::print("after construction of o1"); ObjectCount o2 = f(o1); ObjectCount::print("after call f()"); }-笔试面试资料

这是qklbishe.com第16196 篇笔试面试资料
提供答案分析,通过本文《Which is the correct output of the following program. #include <iostream> #include <string> using namespace std; class ObjectCount{ private: static int objCount; public: ObjectCount() { objCount++; } static void print(const string& msg = "") { if(msg.size() != 0) cout << msg << ": "; cout << "objCount = " << objCount << endl;   } ~ObjectCount() { objCount–; } }; int ObjectCount::objCount = 0; ObjectCount f(ObjectCount oc) { return oc; } int main(){ ObjectCount o1; ObjectCount::print("after construction of o1"); ObjectCount o2 = f(o1); ObjectCount::print("after call f()"); }-笔试面试资料》可以理解其中的代码原理,这是一篇很好的求职学习资料
本站提供程序员计算机面试经验学习,笔试经验,包括字节跳动/头条,腾讯,阿里,美团,滴滴出行,网易,百度,京东,小米,华为,微软等互联网大厂真题学习背诵。

答案:

Which is the correct output of the following program.
#include <iostream> #include <string> using namespace std; class ObjectCount{ private:   static int objCount; public:   ObjectCount() { objCount++; }   static void print(const string& msg = "") {     if(msg.size() != 0) cout << msg << ": ";     cout << "objCount = " << objCount << endl;    }     ~ObjectCount() { objCount--; } }; int ObjectCount::objCount = 0; ObjectCount f(ObjectCount oc) {   return oc; } int main(){   ObjectCount o1;   ObjectCount::print("after construction of o1");   ObjectCount o2 = f(o1);   ObjectCount::print("after call f()"); }

Which is the correct output of the following program.  #include &lt;iostream&gt; #include &lt;string&gt; using namespace std; class ObjectCount{ private:   static int objCount; public:   ObjectCount() { objCount++; }   static void print(const string&amp; msg = &quot;&quot;) {     if(msg.size() != 0) cout &lt;&lt; msg &lt;&lt; &quot;: &quot;;     cout &lt;&lt; &quot;objCount = &quot; &lt;&lt; objCount &lt;&lt; endl;    }     ~ObjectCount() { objCount--; } }; int ObjectCount::objCount = 0; ObjectCount f(ObjectCount oc) {   return oc; } int main(){   ObjectCount o1;   ObjectCount::print(&quot;after construction of o1&quot;);   ObjectCount o2 = f(o1);   ObjectCount::print(&quot;after call f()&quot;); } 区块链毕设学生528423821号
ObjectCount o2 = f(o1); 调用复制构造函数 函数结束调用析构函数 objCount–
今天 18:33:33 回复(0)

文章部分来自互联网,侵权联系删除
www.qklbishe.com

区块链毕设网(www.qklbishe.com)全网最靠谱的原创区块链毕设代做网站
部分资料来自网络,侵权联系删除!
资源收费仅为搬运整理打赏费用,用户自愿支付 !
qklbishe.com区块链毕设代做网专注|以太坊fabric-计算机|java|毕业设计|代做平台 » Which is the correct output of the following program. #include <iostream> #include <string> using namespace std; class ObjectCount{ private: static int objCount; public: ObjectCount() { objCount++; } static void print(const string& msg = "") { if(msg.size() != 0) cout << msg << ": "; cout << "objCount = " << objCount << endl;   } ~ObjectCount() { objCount–; } }; int ObjectCount::objCount = 0; ObjectCount f(ObjectCount oc) { return oc; } int main(){ ObjectCount o1; ObjectCount::print("after construction of o1"); ObjectCount o2 = f(o1); ObjectCount::print("after call f()"); }-笔试面试资料

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情