const Book = {   price: 32 } const book = Object.create(Book); book.type = ‘Math’; delete book.price; delete book.type; console.log(book.price); console.log(book.type); 执行以上代码后,输出的结果是()-笔试面试资料

这是qklbishe.com第12929 篇笔试面试资料
提供答案分析,通过本文《const Book = {
  price: 32
}
const book = Object.create(Book);
book.type = ‘Math’;
delete book.price;
delete book.type;
console.log(book.price);
console.log(book.type); 执行以上代码后,输出的结果是()-笔试面试资料》可以理解其中的代码原理,这是一篇很好的求职学习资料
本站提供程序员计算机面试经验学习,笔试经验,包括字节跳动/头条,腾讯,阿里,美团,滴滴出行,网易,百度,京东,小米,华为,微软等互联网大厂真题学习背诵。

答案:
const Book = {
  price: 32
}
const book = Object.create(Book);
book.type = ‘Math’;
delete book.price;
delete book.type;
console.log(book.price);

console.log(book.type);
执行以上代码后,输出的结果是()
const Book = {    price: 32  }  const book = Object.create(Book);  book.type = 'Math';  delete book.price;  delete book.type;  console.log(book.price);   console.log(book.type);  执行以上代码后,输出的结果是() 区块链毕设学生321085899号
delete运算符只能删除自由属性,不能删除继承属性。
2021-07-09 13:02:44 回复(0)

文章部分来自互联网,侵权联系删除
www.qklbishe.com

区块链毕设网(www.qklbishe.com)全网最靠谱的原创区块链毕设代做网站
部分资料来自网络,侵权联系删除!
资源收费仅为搬运整理打赏费用,用户自愿支付 !
qklbishe.com区块链毕设代做网专注|以太坊fabric-计算机|java|毕业设计|代做平台 » const Book = {   price: 32 } const book = Object.create(Book); book.type = ‘Math’; delete book.price; delete book.type; console.log(book.price); console.log(book.type); 执行以上代码后,输出的结果是()-笔试面试资料

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情